Recombinant Human Tyr-3/Trp-5 Monooxygenase Activation Protein, ETA [PRP-087PKA]

SKU: PRP-087PKA Category:
Clear

Source: Escherichia Coli.
Synonyms: 14-3-3 ETA, YWHAH, YWHA1, Protein AS1, Tyr-3/Trp-5 Monooxygenase Activation Protein ETA.